Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Warunki ogólne

 1. Operatorem serwisu www.touch.pl jest przedsiębiorca działający pod nazwą: INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Heweliusza 11 lokal 811, 80-890 Gdańsk wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776632, NIP 5833346452
 2. Regulamin określa zasady realizowania sprzedaży licencji na programy komputerowe będące w ofercie INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.touch.pl
 3. Złożenie Zamówienia oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży. 

 

§2 Przedmiot działalności

 1. INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o oferuje możliwość zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.touch.pl, których przedmiotem jest sprzedaż licencji na oprogramowanie komputerowe.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o. a Klientem. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wysłanie (w formie papierowej bądź elektronicznej) Klientowi faktury VAT lub innego potwierdzenia zapłaty za zrealizowane Zamówienie. Wszelkie informacje o programach komputerowych – opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny umieszczone są na stronie www.touch.pl
 3. Ceny programów komputerowych znajdujących się w ofercie na stronie www.touch.pl wyrażane są w złotych polskich i nie zawierają podatku od towarów i usług. Do ceny końcowej brutto (do zapłaty) doliczana jest ustawowa stawka w wysokości 23%.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do wycofania w każdej chwili określonych programów komputerowych z oferty INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o.
 5. Informacje znajdujące się na stronie Internetowej nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie klucz/plik licencyjny, na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego klucza/pliku licencyjnego.
 8. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Użytkownik) programu komputerowego.
 9. W przypadku licencji przeznaczonych do dalszej sprzedaży, nabywca podaje dane  tzw. Użytkownika Końcowego.

 

§3 Składanie zamówień i zawieranie umów

 1. Zamówienia można dokonać w następujący sposób:
  • poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia na stronie
  • wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • telefonicznie pod numerem +48 794 603 670
 2. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z  INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o
 3. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz fakturę pro-forma zawierająca dane niezbędne do dokonania płatności za Zamówienie.
 4. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są w dni powszednie, codziennie w godzinach 9:00-17:00. Zamówienia Klientów złożone w dni robocze po godzinie 17.00 oraz w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym.
 6. Jeżeli podane Sprzedawcy przez Klienta dane będą niepełne lub budzące wątpliwości co do ich poprawności, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 7. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.

 

§4 Sposób dokonania płatności

 1. Do realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata. Przedpłaty dokonuje się na podstawie faktury pro-forma, która zostanie przesłana na podany w Zamówieniu adres e-mail. Klient zobowiązany jest na formularzu przelewu bankowego wskazać numer faktury pro-forma.
 2. W przypadku realizacji Zamówienia programu komputerowego na podstawie faktury VAT z terminem płatności, Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty z terminem płatności wskazanym na otrzymanej fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o.

 

§5 Dostawa

 1. Dostawa odbywa się pocztą elektroniczną po wpłynięciu należności na rachunek  bankowy INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o. 
 2. Na adres e-mail podany w Zamówieniu w ciągu 1 dnia roboczego przesyłany jest klucz/plik licencyjny.
 3. W przypadku płatności dokonanej na podstawie faktury pro-forma razem z kluczem/plikiem licencyjnym wysyłana jest na wskazany adres e-mail faktura VAT w formie elektronicznej.

 

§6 Reklamacje i zwroty

 1. Klucze/pliki licencyjne nie podlegają zwrotowi.
 2. W momencie zawarcia Umowy Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
 3. Gwarancja na programy komputerowe obejmuje świadczenia gwarancyjne zgodnie z warunkami zamieszczonymi przez producenta programu komputerowego w Umowie Licencyjnej.
 4. Reklamacje Klienci mogą składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. 

 

§7 Dane osobowe

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§8 Prawa autorskie 

 1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) - do oprogramowania komputerowego, do którego uzyskał klucz/plik licencyjny.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a także w części.
 2. Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.
 3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail.
 4. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu dla siedziby INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji do Klienta spowodowanymi zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy, a uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o., mającymi charakter siły wyższej, w szczególności w wyniku: braku transmisji, nieprawidłowej transmisji, opóźnienia lub przerwy w świadczeniu usług, wybuchu wojny, huraganu, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, strajku, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej oraz innych zdarzeń.